TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  PRACTICE 01A (ĐỀ 003)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNV
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:23' 25-02-2012
  Dung lượng: 311.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 003

  1. It is ________ question. (A) not hard (B) a easy (C) an easy (D) not an hard 2. - ________? - Ten past three. (A) What`s the time (B) What`s the hour (C) What our are they (D) How the time 3. The oranges are ________. (A) each one ten pence (B) ten pence the piece (C) each ten pence (D) ten pence each 4. I`m no good ________ French. (A) at (B) on (C) for (D) by 5. The old man tripped and fell ________ the stairs. (A) from (B) off (C) down (D) under 6. ________ you fond of jazz? (A) is (B) am (C) have (D) are 7. Why ________ a car? (A) don`t you got? (B) haven`t you got? (C) haven`t you get (D) haven`t got you 8. Is that John`s wife? No. John ________ married. (A) he isn`t (B) doesn`t get (C) isn`t (D) isn`t be 9. ________ the bus to work. (A) Always Roberts catches (B) Roberts always catches (C) Roberts catches always (D) Roberts does always catches 10. I asked him ________. (A) to not go away (B) to go not away (C) not to go away (D) go not away. 11. What ________ your friend? Was she at the party? (A) time (B) about (C) did (D) was 12. I always go shopping ________ Monday morning. (A) on (B) by (C) next (D) at 13. Of course she would come to the meeting if you ________ her. (A) asked (B) have asked (C) will ask (D) have been asked 14. I wouldn`t believe what she says. She sounds very convincing but she`s just a fast ________. (A) talker (B) eyes (C) one (D) ride 15. I`ve never heard such a load of cock and ________ in my life. (A) pack (B) bull (C) fishy (D) business 16. The ________ built onto the back of the house provided valuable extra space. (A) extension (B) expansion (C) development (D) growth 17. The bank is on ________ side of the street. (A) another (B) other (C) the other (D) the rest 18. Before it was sold, the broken machine was cleaned and ________. (A) looked for (B) put right (C) kept up (D) given back 19. We are not used to ________ in a cold climate. (A) lived (B) live (C) living (D) lives 20. I live ________ 42 Satorn Road. (A) in (B) on (C) at (D) zero

   
  Gửi ý kiến