TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  PRACTICE 01A (ĐỀ 002)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNV
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:17' 25-02-2012
  Dung lượng: 310.5 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 002

  1. My cousin ________ bank manager. (A) is a (B) makes (C) is (D) he is 2. Claude is ________. (A) Frenchman (B) a French (C) a Frenchman (D) French man 3. She smokes ________. (A) very heavily (B) much (C) very heavy (D) lot 4. She`s talking to you. Please listen to ________. (A) she (B) hers (C) her (D) him 5. This isn`t Bob`s car. ________ is a sports car. (A) He (B) His (C) He`s (D) My 6. Jack and Tom ________ go to school yesterday. (A) doesn`t (B) don`t (C) didn`t (D) aren`t 7. Jack always ________ to his office by car. (A) is going (B) goes (C) go (D) has gone 8. ________ tall are you? (A) which (B) what (C) when (D) how 9. I speak French ________ Jenny. (A) more well that (B) better than (C) more good than (D) better as 10. Mirana remembered to phone the doctor. = ________ (A) She remembered phoning the doctor. (B) Mirana forgot to remember to phone. (C) She didn`t forget to phone the doctor. (D) She remembered that she phoned her. 11. These are my ________ three children. (A) brother Tim`s (B) Tim`s brother (C) brother Tim (D) brother is Tim 12. - What would you like for your birthday? - ________ will do. (A) Anything (B) None (C) Something (D) Somebody 13. - What `s your proposal? - I propose that the meeting ________ . (A) is postponing (B) be postponed (C) to be postponed (D) postpones 14. "Here`s the money I promised," he said. "I always ________ my promises." (A) agree (B) follow (C) make (D) keep 15. The boy suffered ________ a very bad headache. (A) of (B) from (C) by (D) at 16. Always ________ honest in whatever you do. (A) to be (B) be (C) are (D) is 17. Did you ________ your pocketbook? (A) lose (B) loosen (C) loose (D) miss 18. I preferred that she ________ here. (A) stayed (B) has stayed (C) staying (D) stay 19. If you had locked the gate properly, the robbers ________ into the house. (A) would not break (B) should not break (C) should not have break (D) would not have broken 20. - Your friend speaks English very well, doesn`t she? - Yes, she ________ English since she was a little girl. (A) has been speaking (B) spoken (C) used to speak (D) has to speak   
  Gửi ý kiến