TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Phạm Minh Tiến
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  PRACTICE 01A (ĐỀ 001)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNV
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:09' 25-02-2012
  Dung lượng: 310.5 KB
  Số lượt tải: 33
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 001

  1. Who are all ________ people? (A) this (B) those (C) them (D) that 2. I don`t know ________ people. (A) many (B) much (C) a lot (D) few 3. We live near ________ the river. (A) of (B) from (C) by (D) - 4. He says that he must have ________. (A) the all from it (B) all it (C) the all of it (D) it all 5. John is a good worker: he works very ________. (A) hardly (B) hard (C) good (D) many 6. Let`s ________ a party! (A) do (B) have (C) set (D) make 7. The radio`s much too loud: please turn it ________. (A) out (B) low (C) up (D) down 8. - Would you like some sugar? - Yes, please, just ________. (A) a little (B) little (C) a few (D) few 9. They say he has ________ money. (A) a lot of (B) plenty (C) lots (D) many 10. How much time do you ________ your homework? (A) make at (B) bring to (C) give for (D) spend on 11. My father is ________ man. (A) an old (B) a old (C) not young (D) not an young 12. Millions of cigarettes ________ every year. (A) is smoke (B) are smoking (C) are smoked (D) are smoke 13. Gold, as well as silver ________ in price, he said. (A) have fallen (B) has fallen (C) fall (D) are falling 14. They quarelled ________ the choice of a house. (A) on (B) over (C) for (D) to 15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions. (A) his asking (B) him to ask (C) asking him (D) his being asked 16. ________ I like the Rolling Stones. (A) No need to say (B) Don`t need to say (C) Needless saying (D) Needless to say 17. - Are you sorry that you didn`t take pictures? - Yes, I regret ________ any. (A) not to take (B) that I not take (C) not taking (D) to not taken 18. If he had not given me advice, I ________ again. (A) would fail (B) would be failed (C) wouldn`t fail (D) would have failed 19. What ________ ! The rain has not stopped all day. (A) a weather (B) the weather (C) weather (D) an weather 20. - Which of the two boys is a boy scout? - ________ of them is. (A) All (B) None (C) Neither (D) Both

   
  Gửi ý kiến