TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  ĐỀ THI HKII ANH 6 (TĐ) 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:43' 23-04-2016
  Dung lượng: 88.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ Môn: Tiếng Anh 6 (chương trình thí điểm)
  LỚP: 6A NĂM HỌC: 2014 – 2015
  NAME: ………………………………………. Thời gian làm bài: 45 phút

  Mark
  Teacher’s remark
  
  


  
  
  

  Part A: Speaking (2,0ms)

  Part B: Listening (2,0ms)
  I. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the table for their ideas. (1.0m)
  Mi’s idea
  Put a recycling bin in every (1) .………………………..………
  
  
  (2) ………………………..…… energy - saving lights.
  
  Nam’s idea
  (3)…………………….………..students to go to school by bus.
  
  
  Set up a gardening (4) …………………………….
  
  II. Listen again and write True (T) or False (F). (1.0m)
  Statements
  T - F
  
  1. Mi is from class 6E and Nam is from class 6A.
  2. Nam thinks, he will organize some uniform fairs.
  3. At uniform fairs, students can swap their new uniforms.
  4. Students can grow flowers in the school garden.
  1. ………….
  2. ………….
  3. ………….
  4. ………….
  
  PART C: Language focus (2.0 ms)
  Circle the best answer (A, B, C or D) to complete these sentences.
  1. Walking to school will help ……………… air pollution.
  A. reduce B. reuse C. recycle D. refill
  2. My sister ……………… home for school yet.
  A. didn’t leave B. hasn’t left C. don’t leave D. isn’t leaving
  3. Amsterdam is one of the ……………… cities in the world.
  A. peacefulest B. peacefuler C. most peaceful D. more peaceful
  4. ……………… the film is late, I will wait to watch it.
  A. Because B. When C. But D. Although
  5. My father first ……………… Da Lat in 2010.
  A. visited B. went C. go D. been
  6. If the weather ……………… good, I ………………. camping with classmates.
  A. is / will go B. is / go C. will be / go D. will be / will go
  7. Which one is different?
  A. boxing B. cycling C. telling D. skiiing
  8. Find the word which has a different sound in the part underlined.
  A. brother B. these C. thought D. clothes
  Part D: Reading (2.0ms)
  I. Choose the correct answer A, B, C or D to complete the passage. (1.0m)
  People need to breathe. If they don’t breathe, they (1) ____________ die. But how clean is the air people breathe? If they breathe (2) ___________ air, they will have breathing problems. Plants and animals need (3) __________ air too. A lot of the things in our lives create harmful gases and (4) _________the air dirty, like cars, motorbikes, and factories. Dirty air is called polluted air. Air pollution can also make our Earth warmer.
  1. A. won’t B. are C. must D. will
  2. A. clean B. fresh C. dirty D. cleaner
  3. A. clean B. safe C. dirty D. polluted
  4. A. make B. get C. give D. made
  II. Read the following passage and answer the questions. (1.0m)
  There are two main kinds of sports: team sports and individual sports. Team sports are such sports as baseball, basketball and volleyball. Team sports require two separate teams. The teams play against each other. They compete against each other because they want to get the best score. For example, in a football game, if team A scores 4 goals and team B scores 3 goals, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.
  1. Are there three main kinds of sports?
  -> ……………………………………………………………………………………..
  2. How many teams do team sports require?
  -> ……………………………………………………………………………………..
  3. Why do two separate teams compete against each other?
  -> ……………………………………………………………………………………..
  4. Are team sports sometimes called competitive sports
   
  Gửi ý kiến