TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Phạm Minh Tiến
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 6-9

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:27' 26-08-2014
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  ngoại khoá tiếng anh
  OUR SCHOOL WILL SHINE
  Our school will shine today
  Our school will shine
  Our school will shine today
  All down the line
  Our school will shine today
  Our school will shine
  When the sun goes down
  When the moon goes up
  Our school will shine
  WELCOME TO MY CLASS
  Good morning Everybody
  GI?I THI?U V? D?I
  TR? L?I CU H?I
  Nội dung cuộc thi
  Phần chơi khán giả
  VAN NGH?
  Chủ đề : Talk about your friends
  Yêu cầu: Nói được tên của mình, tên đội chơi của mình. Giới thiệu được tối thiểu 2 người bạn của mình, tên, sở thích của các bạn và hiện tại các bạn đang học ở lớp nào. Nói được tình cảm của mình với các bạn.
  Luật chơi: Có 5 câu hỏi mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm. Các đội dùng bảng con để trả lời câu hỏi. Khi câu hỏi được đưa ra, các đội có 5 giây để suy nghĩ và viết câu trả lời đúng vào bảng con. Khi trọng tài thông báo hết giờ các đội cùng giơ bảng
  Phần 2: Start - Khởi động
  Phần thi:
  Start - Khởi động
  bắt đầu
  Chương trình có 5 câu hỏi
  1
  2
  3
  5
  4
  TIỂU HỌC
  Start - Khởi Động ô số 1
  Câu h?i: Sắp xếp các câu chào sau theo thứ tự thời gian từ sáng đến tối:
  A. Good night C. Good evening
  B. Good morning D. Good afternoon
  Đáp án:
  B. Good morning
  D. Good afternoon
  C. Good evening
  A. Good night

  Câu hỏi: Chỉ 1 từ khác trong các từ sau:
  A. Book C. Pen
  B. Orange D. Eraser
  Start - Khởi động ô số 2
  3. What animal lives in the water, Fish or pig?
  Fish
  Science
  Câu hỏi 4: Em sẽ chào cô giáo em như thế nào nếu gặp cô vào lúc 15 giờ
  Đáp án:
  Good afternoon teacher
  Câu hỏi: Tìm những từ trái nghĩa với 2 từ Tall và Big
  A. short and old C. new and old
  B. short and small D. small and thin
  Start - Khởi động số 5
  ĐỘI KHỐI 6
  Câu hỏi1: Em hãy đặt m?t câu với từ teacher
  2.When you draw a tree, what colour do you choose?
  Green
  Art
  What is this?
  It is a river.
  CÂU 3
  Start - Khởi động ô số 4
  Câu hỏi: Tìm từ đúng để điền vào chỗ trống:
  I am writing a letter............my teacher.
  A. to C. on
  B. at D. in
  5.Which bay is it?
  It is Ha Long bay
  ĐỘI 7
  Câu hỏi số 1
  Câu hỏi: Tìm từ đúng để điền vào chỗ trống:
  Her name ............. Linda.
  A. is C. are
  B. be D. was
  Câu hỏi: Sắp xếp các từ sau theo thứ tự thời gian:
  A. November C. July
  B. February D. March
  Start - Khởi Động số 2
  Đáp án:
  B. February
  D. March
  C. July
  A. November
  2. What does She do?
  She’s a farmer
  CÂU 3
  4.What is his job?
  He is a dentist
  5. Which is the capital of Vietnam?
  Ha Noi
  GEOGRAPHY
  ĐỘI 8
  1. How many seasons are there in a years?
  4 seasons
  GEOGRAPHY
  2. When did Uncle Ho die?
  In
  1969
  HISTORY
  3.Where does a doctor work?
  Hospital
  GENERAL KNOWLEDGE
  4. I’m ten years old. My brother
  is four years older than me. How
  old is my brother?
  He is 14 years old
  MATH
  5.What is it?
  It is a horse
  ĐỘI 9
  1.What has legs but can’t walk?
  It’s
  a table
  CÂU 1
  2. Who composed the song “national anthem”?(QUỐC CA)
  Van Cao
  Music
  3. What is the traditional dress
  of Vietnamese women?
  Ao dai
  GENERAL KNOWLEDGE
  4. When you want to delete any words, you use Backspace or Enter?
  Backspace
  INFORMATICS
  Câu hỏi 5: When was Uncle Ho born ?
  Đáp án:
  He (Uncle Ho) was born on May, 19th, 1890.
  Phần 3: Phần chơi khán giả
  Cã n¨m c©u hái dµnh cho kh¸n gi¶ cña C©u l¹c bé. B¹n nµo tr¶ lêi ®óng c©u hái cña ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc quyÒn giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh víi c¸c b¹n vµ nhËn ®­îc mét phÇn th­ëng cña ch­¬ng tr×nh.
  Khán giả - Ô số 1
  Câu hỏi: Em hãy cho biết 2 từ trái nghĩa với Old
  Đáp án:
  New - young
  Khán giả - Ô số 2
  Câu hỏi: Em hãy tìm từ đồng nghĩa với từ mum
  Đáp án:
  mother or mummy
  Khán giả - Ô số 3
  Câu hỏi: Em hãy kể tên ba con vật nuôi trong nhà mà em thường gặp
  an apple
  a pencil
  Mời các em quan sát đồ vật
  a book
  a car
  an orange
  an eraser
  CÂU 4
  Câu hỏi: Tìm từ điền vào chỗ trống.
  ...... did you do yesterday morning ?
  A. What C. How
  B. When D. Where
  Câu h?i s? 5
  .
  Goodbye. See you later
   
  Gửi ý kiến